برخی کارشناسان با اشاره به تجربه مسکن مهر و تامین مالی آن از طریق چاپ پول اعتقاد دارند اینکه بانک ها نتوانستند مطابق با هدف دولت پیش روند خبر بدی برای اقتصاد نیست.

در برنامه متراژ این هفته، این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.