وضعیتی که در آن قرار داریم حاکی از یک رقابت همسو بین بازارهای دارایی است یا رقابت معکوس؟ آیا بازار مسکن قرار است سطوح جدید قیمتی را فتح کند؟