علیرضا زاکانی در هنگام ارائه لایحه بودجه در صحن شورا با بیان اینکه بودجه سال 1402 شهرداری تهران مبتنی بر شاخص است، گفت: در کنار توجه به اینکه تمام پروژه های ما باید پیوست های فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند عاملی داشته باشند و هرآنچه به توسعه عدالت در شهر است در تمام اجزا و عناصر وجود داشته باشد.شهردار تهران البته در مراسم کلنگ زنی احداث ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تاکید داشت که:وجود بی عدالتی در تهران و فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب پایتخت یکی از مسائل آزاردهنده است. از وعده‌های مدیریت شهری جدید کم کردن این فاصله طبقاتی بود و پروژه امروز نیز یکی از نماد های اجرایی شدن این وعده است.محور تلاش های ما رفع بی عدالتی در تهران است. به همین جهت معتقدیم بعضی از مناطق شهر مانند مناطق جنوبی از جمله مناطق ۱۸،۱۹ و ۲۰ نیاز به توجه بیشتر دارند.تاکید بر رعایت عدالت در شهر البته محدود به اظهارات زاکانی نیست و برخی از اعضای شورای ششم نیز در سخنان خود بر این موضوع تاکید دارند، تاکیدی که باید ردپای عملی شدن آن را دربودجه شهرداری تهران جستجو کرد و دید سرانه هر نفر شهروند ساکن در مناطق مورد اشاره شهردار تهران چه تناسبی با سرانه شهروندان سایر مناطق شهر دارد.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم ضمن تاکید بر سرانه شهروندان ساکن هر منطقه در بودجه شهرداری به عنوان معیاری مشخص برای سنجش عدالت در توزیع منابع به اکو ایران گفت: حرف زدن از عدالت و عدالت خواهی در مقام حرف که مورد تایید و تاکید همه است، اما باید دید این حرف ها در مقام عمل چقدر اجرایی شده است و می شود. در این میان برای سنجش پایبندی مدیران شهری در رعایت عدالت در شهر می توان به سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن در مناطق مختلف شهرداری به عنوان یک معیار سنجش رعایت عدالت در توزیع منابع توجه کرد و از سوی دیگر با مقایسه میزان رشد این سرانه ها نسبت به سال گذشته به تصویری از عدالت در بودجه دست یافت و دید این حرف ها در مقام عمل نمود و عینیت پیدا کرده است یا فقط در مرحله حرف باقی مانده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بیشترین و کمترین سرانه شهروندان در سطح مناطق شهرداری تهران گفت: بر اساس اطلاعات لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران شهروندان ساکن منطقه 22 با سرانه 6 میلیون و 32 هزار تومان به ازای هر نفر شهروند بیشترین سرانه بودجه را دریافت می کنند و شهروندان ساکن منطقه 5 با سرانه 1 میلیون و 464 هزار تومان به ازای هر نفر شهروند کمترین سرانه بودجه را دریافت می کنند و باید گفت این روند پیش از این در بودجه سال 1401 شهرداری تهران به عنوان اولین بودجه مصوب شورای ششم نیز وجود داشته است و در بودجه سال 1402 شاهد تداوم این روند هستیم. روندی که نشانگر تفاضل سرانه 4 میلیون و 568 هزار تومانی بین بیشترین و کمترین رقم سرانه شهروندان در بودجه مناطق شهرداری تهران است و عدالت بودجه را زیر سوال می برد که این چگونه عدالتی است که تفاضل میان بیشترین و کمترین سرانه بودجه شهروندانش 4 میلیون و 568 هزار تومان است؟!

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مناطق دارای بیشترین رشد سرانه بودجه نسبت به سال گذشته گفت: وقتی میزان رشد سرانه پیش بینی شده برای هر نفر شهروند در بودجه1402 را با بودجه 1401 مقایسه می کنیم می بینیم که بیشترین رشد سرانه بودجه از آن شهروندان منطقه 4 تهران است که از رقم 945 هزار تومان در سال 1401 با رشد 82 درصدی به رقم 1 میلیون و 727 هزار تومان رسیده است و پس از آن سرانه هر نفر شهروند منطقه 2 تهران با رشد 78 درصدی از رقم 1 میلیون و 17 هزار تومان در سال 1401 به رقم 1 میلیون و 811 هزار تومان برای سال 1402 رسیده است و پس از این بیشترین میزان رشد سرانه با71 درصد رشد از آن شهروندان ساکن منطقه 1 تهران است که از رقم 1 میلیون و 655 هزار تومان در سال 1401 به رقم 2 میلیون و 841 هزار تومان رسیده است و نمایانگر آن است که رشد سرانه هر نفر شهروند در بودجه سال 1402 شهرداری تهران آنچنان که ادعا می کنند منطبق بر کم کردن فاصله شمال و جنوب شهر نیست و از قضا ساکنان مناطق شمالی شهر تهران از رشد سرانه بودجه چندان بی نصیب نبوده اند.

شیخ رودی در ادامه با برشمردن مناطق دارای کمترین رشد سرانه بودجه نسبت به سال 1401 گفت: ظاهراً تدوین کنندگان بودجه چندان به وعده ها و سخنان شهردار تهران در کاهش فاصله میان شمال و جنوب تهران توجهی نداشته اند زیرا وقتی به کمترین میزان رشد سرانه ها در بودجه سال 1402 نسبت به سال 1401 نگاه می کنیم فقط مناطق جنوبی شهر که از قضا شهردار تهران از آنها به عنوان مناطق نیازمند توجه نام برده رو برو می شویم. تدوین کنندگان بودجه با پیش بینی کمترین رشد یعنی 20 درصد برای سرانه شهروندان ساکن منطقه 18 تهران رقم سرانه هر نفر شهروند ساکن منطقه 18 را از 1 میلیون و 914 هزار تومان به رقم 2 میلیون و 305 هزار تومان رسانده اند. پس از  منطقه 18 کمترین رشد سرانه از آن منطقه 19 است و تهیه کنندگان بودجه رقم سرانه هر نفر شهروند ساکن منطقه 19 را از 2 میلیون و 723 هزار تومان در سال 1401 با پیش بینی رشد23 درصدی به رقم 3 میلیون و 360 هزار تومان رسانده اند. البته منطقه 17 هم از پیش بینی کمترین میزان رشد سرانه بی نصیب نبوده است و با پیش بینی رشد 31 درصدی رقم سرانه بودجه هر نفر شهروند ساکن منطقه 17 از 1 میلیون و 682 هزار تومان در سال 1401 به 2 میلیون و 219 هزار تومان برای سال آینده می رسد. روندی که مغایرت آن با اظهارات و وعده های شهردار تهران و ادعاهای اعضاء شورای ششم غیر قابل انکار است و نشان می دهد حرف زدن از کاهش فاصله شمال و جنوب در مرحله عمل یعنی پیش بینی توزیع عادلانه منابع در بودجه شهرداری چندان به آن توجه نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با کاذب خواندن دوگانه شمال و جنوب شهر گفت: متاسفانه افراد با نیات و مقاصد سیاسی به دوگانه سازی شمال و جنوب شهر در تهران می پردازند، حال آنکه اگر دغدغه شان واقعا عدالت باشد باید بر توزیع عادلانه منابع و کاهش شکاف توسعه یافتگی و  افزایش ضریب دسترسی به سرانه های شهری را مطرح و در چارچوب این موارد منابع را توزیع کنند، نه اینکه بیایند از کاهش فاصله شمال و جنوب حرف بزنند و در عمل هنگام تدوین لایحه بودجه سال 1401 شهرداری سرانه بودجه هر نفر شهروند منطقه 1 را به عنوان شمالی ترین منطقه شهر 71 درصد افزایش دهند و در مقابل سرانه هر نفر شهروند ساکن منطقه 18 را به عنوان یکی از مناطق جنوبی شهر تنها 20 درصد افزایش دهند و ما شاهد فاصله 50 درصدی در رشد سرانه یک شهروند ساکن جنوب شهر با شهروندی دیگر در شمال شهر باشیم. البته این تعارضات در تدوین بودجه سال 1402 شهرداری تعدادش بیشتر از آن چیزی است که تصورش را می کنیم و نشان می دهد تدوین کنندگان بودجه نسبت به وعده های شهردار و شورا بی توجه بوده اند و امید آن می رود شورای شهر در عمل این روند را با توزیع عادلانه منابع اصلاح کند و به اجرایی شدن آن پایبند باقی بماند و این سیاست توزیع عادلانه منابع را بعدا در اصلاحیه بودجه فدای هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری نکند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با مقایسه سرانه بودجه توسعه یافته ترین و کمتر توسعه یافته ترین مناطق شهرداری تهران گفت:براساس نتایج پژوهش صورت گرفته در دانشگاه تربیت مدرس تهران و شهید بهشتی تهران در خصوص رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق شهرداری تهران، منطقه 3 با رتبه 1 به عنوان توسعه یافته ترین مناطق و منطقه 15 با رتبه 22 به عنوان کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر شهر مطرح می باشند. در بررسی سرانه بودجه هر شهروند بر اساس لایحه بودجه سال 1402 می بینیم که سرانه هر نفر شهروند ساکن منطقه 3 تهران به عنوان توسعه یافته ترین منطقه شهر تهران برابر با 3 میلیون و 5 هزار تومان است و در مقابل سرانه هر نفر شهروند ساکن منطقه 15 تهران به عنوان کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر تهران برابر با 1 میلیون و 961 هزار تومان است. مقایسه سرانه هر نفر شهروند در توسعه یافته ترین منطقه شهر با کمتر توسعه یافته ترین منطقه شهر هم نشان دهنده آن است که توزیع منابع بودجه عادلانه انجام نشده است و بر خلاف انتظارات ناشی از وعده های آقای زاکانی درباره ضرورت توجه به مناطق جنوبی ما شاهد عملی شدن این وعده در برش منطقه ای بودجه شهرداری تهران نیستیم.