او ادامه داد:خدمات درحوزه تاکسیرانی خدمت به صورت متمرکز نیست و ۷۰ هزار تاکسی در تهران وجود دارد که همه در حال سرویس دهی نیستند و آشفتگی های این حوزه ساماندهی می شود .