او ادامه داد: نوع مواجهه برنامه‌ها در حوزه کار کودکان به طور خاص به نظر غیر مهم و منفعلانه است و نگاه پیشگیرانه ندارد.