اما آیا این گفته صحیح است؟ 

مدیریت ششم شهری می‌گوید اولویت اساسی‌اش در بودجه نویسی حمل و نقل است، چطور می‌توان این گزاره را راستی آزمایی کرد؟

بهروز شیخ رودی، کارشناس اقتصاد شهری در گفت‌وگو با اکوایران بودجه سال ۱۴۰۳ مدیریت شهری را کالبدشکافی کرده است.