این مصوبه امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت‌دانه شهر همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامه های ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) می‌دهد. به طوری که احداث ساختمان‌های ۷طبقه در کوچه‌های ۸متری امکان‌پذیر می‌شود و آثار جمعیت‌پذیری چندصدهزار نفری بر تهران خواهد داشت.

براساس گزارش‌های توجیهی این مصوبه حدود ۶۳ هزار واحد مسکونی معادل نزدیک ۱۹۰ هزار نفر جمعیت به شهر اضافه می‌شود، اما محاسبات کارشنان شورای شهر نشان می دهد بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی، بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود.

دکترمحمد صالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص تاثیرات این مصوبه بر جمعیت‌پذیری شهر تهران به اکوایران توضیح می‌دهد .