به گفته او تمام هماهنگی‌ها انجام شده است. هماهنگی‌ها سخت بود. کار سختی بود که ساختار قبول کند. به ۲۲ منطقه ون تحویل دادیم و حدود ۸۰۰ نفر را درگیر این کار کردیم.