حجت میرزایی اقتصاددان می‌گوید: «در آستانه برنامه سوم توسعه شهری تهران، وضعیت شهر تهران را با کلانشهرهای دیگر مقایسه کردیم، تهران در شهرهای ایمن، از ۶۰شهر رتبه ۵۲ را دارد. در شهرهای جهانی از ۱۲۸ رتبه ۹۸ است، در شهرهایی با چشم‌انداز جهانی از ۱۷۸ شهر در رتبه ۱۱۸ است و در رقابت‌پذیری شهری از ۱۲۰ شهر، در رتبه ۱۲۰ قرار دارد.» او با اشاره به اینکه این آمارها برای سال ۹۶ است، تاکید کرد: «اکنون اگر نگاه کنید بدون شک وضعیت ما بدتر شده است.»