برنامه اخبار

بورسی ها پشت دولت را خالی کردند

بانک مرکزی هر هفته بازاری را به نام بازار اولیه حراج اوراق بدهی راه اندازی می کند. در این بازار، دولت اوراق بدهی اش را عرضه می کند و بانکها و نهادهای تامین سرمایه مشتریان هفتگی ان هستند. بانک مرکزی هم به عنوان کارگزار روی خرید و فروش این بازار نظارت دارد.

بورسی ها برای چهارمین هفته متوالی پشت دولت را در تامین کسری بودجه خالی کردند.

حالا باید دید آیا دولت در ۳۷ هفته باقیمانده تا پایان سال می تواند تمام کسری را از این مسیر تامین کند یا خیر؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد