اما درآمدها و هزینه‌های دولت چقدر تغییر کرد؟

میزان رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال آینده چقدر خواهد بود؟

تغییرات هزینه‌های دولت در سال آینده چقدر است؟

اکوایران رشد حقیقی درآمدها و مصارف را بررسی کرده است.