به گزارش اکوایران، بودجه سال ۱۴۰۰ دیروز توسط رئیس جمهور به مجلس تحویل داده شد. یکی از فصل های پرطرفدار بودجه فصل حقوق و دستمزد است. اکوایران در این برنامه به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت پرداخته است.