این امر بهترین فرصت است که دلالان با خرید دلار به بهانه سفر و مسائلی از این دست و فروش آن در بازار آزاد به سود شیرینی برسند. با این حال تنها راه‌حل بانک مرکزی بجای برداشتن این نوع شیوه، بخشنامه است که راه‌های دور زدن آن همیشه وجود دارد.