راهی جز تقابل با چین وجود ندارد!

تنش بین چین و آمریکا در ماه های اخیر به ویژه دو هفته گذشته شدت یافته و لطماتی به بازارهای مالی وارد کرده است. دیدگاه های مختلف درباره اقدامات ترامپ در قبال چین وجود دارد. عده ای معتقدند این اقدامات ضروری است و راه دیگری وجود ندارد و عده ای معتقدند اکنون با توجه به بحران کرونا و رکود در اقتصادهای بزرگ، بهترین زمان برای این رویارویی نیست. دو تن از کارشناسان درباره این موضوع دیدگاه های خود را بیان می‌کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد