آیا می‌توان سوخت‌های فسیلی را به‌طور کامل کنار گذاشت؟

سوخت‌های فسیلی بخش عمده نیاز جهان به انرژی را تامین می‌کنند اما سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل انرژی مصرفی جهان در حال افزایش است. مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی آلودگی‌های زیست‌ محیطی است و در کشورهای توسعه یافته، برای افزایش سهم سوخت‌های تجدیدپذیر اهدافی تعیین شده است. این سوال مطرح است که آیا امکان دارد تمامی انرژی مورد نیاز جهان از این سوخت‌ها تامین شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد