ظاهرا قرار است از فعالیت‌های اقتصادی که به اصطلاح، به صورت زیرزمینی انجام می شوند و درآمدهایی که مالیاتی پرداخت نمی کنند، مالیات گرفته شود. 

در اجرای این طرح، چنانچه افراد حساب تجاری و شخصی خود را تفکیک نکنند، با توجه به اینکه گردش حساب های بانکی بر اساس قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی است، تفکیک حساب توسط سازمان انجام خواهد پذیرفت و در این صورت ممکن است هم برای حساب شخصی و هم حساب تجاری فرد مالیات در نظر گرفته شود.