به گزارش اکوایران بنا به داده های منتشر شده از مرکز آمار ایران از شاخص های اشتغال، بیشترین سهم در اشتغال زایی مناطق شهری متعلق به بخش خدمات است، به بیان دیگر نزدیک به 60 درصد تعداد شاغلین شهر های کشور در مشاغل خدمات دهی مشغول به کار هستند. بررسی ها نشان می دهد با توجه به رشد منفی بخش کشاورزی در سال 1400، سهم این بخش در اشتغال زایی مناطق روستایی کشور نیز بالغ بر 2 درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت چه در مناطق روستایی و چه مناطق شهری از شاغلین در سال 1400 نسبت سال 99 افزایش یافته است، این امر به معنای رونق بخش صنعت در سال گذشته است.

وضعیت اشتغال زایی بخش ها

کل تعداد شاغلین اقتصاد ایران در سال گذشته 23 میلیون و 447 هزار و 452  نفر برآورد شده است، این در حالیست که این رقم در سال 99 حدود 23 میلیون 263 هزار نفر به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در سال 1400 نسبت به سال 99 بالغ بر 180 هزار نفر به جمعیت شاغل اقتصاد ایران افزوده شده است.

با وجود اینکه در سال گذشته 184 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده است اما درصد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال کاهش پیدا کرده است. در سال 99 نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت 15 ساله و بیشتر که در سن اشتعال هستند 37.3 درصد به ثبت رسیده است، ولی این رقم در سال گذشته به 37.2 درصد کاهش پیدا کرده است. علت این رخداد افزایش نزدیک به 700 هزار نفری جمعیت حاضر در سن کار در سال 1400 نسبت به سال 99 بوده است.

خدمات اشتغال زا ترین بخش کشور

از میان جمعیت 23.4 میلیونی اشتغال در کشور بیشترین سهم در اشتغال زایی به بخش خدمات تعلق دارد. تعداد شاغلین بخش خدمات در سال گذشته 11 میلیون و 687 هزار نفر برآورد شده است که 49.8 درصد کل شاغلین کشور را شامل می شود، این سهم در سال 99 حدود 49.3 درصد بوده است.با وجود اینکه بخش خدمات بیشترین سهم را در مقایسه با سایر بخش ها به خود اختصاص داده است، اما در مقایسه با اقتصاد های پیشرفته جهان هنوز این سهم در مقدار مطلوبی قرار ندارد، چراکه اقتصاد کشور های توسعه یافته عموما اقتصاد های خدمات محور هستند.

پس از بخش خدمات بیشترین اشتغال زایی به بخش صنعت با تعداد شاغلین 7 میلیون و 929 هزار نفر تعلق دارد. سهم بخش صنعت از کل اشتغال در کشور از 33.3 در سال 99 به 33.8 درصد در سال 1400 رسیده است. تعداد شاغلین بخش کشاورزی نیز در سال گذشته 3 میلیون و 827 هزار نفر به ثبت رسیده است. این بخش 16.5 درصد از کل شاغلین را در خود جای داده است، سهم بخش کشاورزی ار کل اشتغال در سال 1400 نسبت به سال 99 کاهش یافته است. بر اساس آمار ظاهرا این تعداد جذب بخش های صنعت و خدمات شده اند.

photo_2022-06-14_17-06-47

سهم عمده خدمات در اشتغال زایی مناطق شهری

سهم بخش خدمات در اشتغال زایی مناطق شهری کشور در سال 1400 بالغ بر 58 درصد به ثبت رسیده است، به بیان دیگر 58.4 درصد از شاغلین استان تهران به شغل هایی که به ارائه خدمات می پردازند مشغولند. به طبع کمترین سهم نیز به بخش کشاورزی تعلق دارد، این بخش تنها 6.4 درصد از تعداد شاغلین شهر ها را در سال گذشته تشکیل داده اند. سهم بخش صنعت نیز از کل شاغلین کشور در سال 1400 حدود 35 درصد برآورد شده است.

بررسی ها نشان از میان بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی، تنها سهم گروه صنعت از شاغلین مناطق شهری در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش یافته است و سهم گروه خدمات و کشاورزی کمی کاهش یافته است. این امر نشانگر رونق نسبی بخش صنعت نسبت به سایر گروه ها در سال 1400 است.

کاهش سهم کشاورزی در اشتغال زایی روستا ها

بالاترین سهم اشتغال زایی در مناطق روستایی کشور بخش کشاورزی است، سهم این بخش 46.2 درصد در سال 1400 برآورد شده است. این در حالیست که همین سهم در سال 99 حدود 48.6 درصد بوده است، به بیان ساده تر سهم کشاورزی از تعداد شاغلین روستا های کشور در سال 1400 نسبت به سال 99، 2.4 درصد کاهش یافته است.

سهم بخش خدمات نیز از شاغلین مناطق روستایی از 22.7 درصد در سال 99 به 24.2 درصد در سال گذشته رسیده است. سهم بخش صنعت نیز در سال گذشته 29.5 برآورد شده است، این سهم در سال 99 حدود یک درصد کمتر بوده است. به طور کلی می توان گفت به جز بخش کشاورزی سهم دو بخش دیگر از شاغلین در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است، کاهش سهم این بخش را در اشتغال زایی سال 1400 را می توان به علت کاهش رشد این بخش دانست.

photo_2022-06-14_17-06-52