سپیده صالحی مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران:

در هیچ کجای دنیا انتشار دو آمار برای یک شاخص اقتصادی مثل تورم یا رشد اقتصادی مرسوم نیست.

بانک مرکزی بنا به سنوات گذشته همچنان به تولید آمار حساب‌های ملی اقدام می‌کند اما اجازه انتشار این آمار را ندارد.

در شورای عالی آمار، بحث دو گانگی آمارهای اقتصادی مطرح شد و مشخصا تهیه و انتشار حساب‌های ملی به مرکز آمار ایران محول شده است.