اما کدام کشور، نفع بیشتری از این پیمان می‌برد؟ این پیمان در کوتاه مدت چه اثری بر بازار ارز می تواند به جا گذارد؟