در حالی که بنا بر آمارها ۶۱ تا ۷۵ میلیون ایرانی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ یارانه نقدی دریافت کردند، غیرایرانی‌های متولد ایران که عمدتا پناهندگان افغان و اغلب از فقیرترین خانوارها بودند، شامل پرداخت یارانه‌ها نشدند. اثر این سیاست نامتوازن بر کودکان چه بود؟

یافته‌های این پژوهش بر أساس مدل تفاضل در تفاضل، بیش از یک واحد افت در انحراف معیار قد «کودکان غیرایرانی» که پس از هدفمندی متولد شده‌اند، نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای دقیق‌تر ، هر ۱۰ درصد همپوشانی «عمر کودکان غیرایرانی» با هدفمندی منجر به کاهش بیش از ۰.۱ انحراف معیار قد در آنها شده است در حالی که این کاهش قد روی ایرانی‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این گفتگو که در «اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران» برگزار شده است، «محمدعلی مختاری» پژوهشگر دانشگاه لوگانو سوئیس به ارائه پرداخته و سپس «عطیه وحیدمنش» استاد دانشگاه تهران و «علی مزیکی» استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی به نقد ارائه می‌پردازند.