جلد اول و دوم این مجموعه به یادداشت‌ها و گفتگوهای چاپ شده عباس آخوندی درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران پرداخته و جلد سوم با عنوان ایده ایران، شامل مجموعه سخنرانی‌ها و یادداشت‌های نویسنده پیرامون مسئله ایران است.

عباس آخوندی در این گفتگو ضمن تعریف واژه «سیاست‌مدار»، به طور خاص به تبیین چالش‌ها و مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی و مسئولیت دولت‌مردان در ایران امروز می‌پردازد.