بانک مرکزی هر هفته با خرید اوراق پیشنهادی بانکها، نقدینگی را به آنها تزریق می کند. سررسید این اوراق هم غالبا ۷ تا ۱۵ روز هستند و نرخ سود مشخصی دارند. نرخ سود نیز مانند روند بسط نقدینگی صعودی بوده و در آخرین هفته آبان به مرز ۱۹.۸ درصد رسیده است.

اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی چه تغییری کرده است؟ در برنامه بازار باز ببینید.