نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای در آبان ماه امسال، 44.4 درصد بوده  است این نرخ در آبان از 47 درصد برای دهک اول تا 44.6 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است. در این نوع محاسبه تورم حد اکثر افزایش قیمت برای دهک دوم  با 47.2 درصد و حداقل تورم برای دهک هشتم ونهم با 44 درصد بوده است. روند نرخ تورم از دهک دوم تا نهم بصورت کلی در آبان ماه کاهشی بوده است.  

تورم ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نیز از دهک اول تا دهک دهم دارای یک روند متعادل تر و کم نوسان تری  بوده است زیرا تورم ماهانه آبان 1400 در دهک اول 2.7 درصد و نرخ تورم دهک دهم 2.8 درصد بوده است که نوسان کمتری نسبت به تورم سالانه ماه آبان داشته است.

مرکز آمار تورم کلی را به دو گروه عمده تقسیم کرده است: گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و گروه کالا های غیر خوراکی و خدمات. تفکیک تورم بر این اساس در دهک روایت تورمی را تا حدودی تغییر می دهد نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در آبان ماه  59.6 درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 37.2 در را تجربه کرده است.

شکاف بالای تورم خوراکی و غیر خوراکی ریشه در رشد بالای تورم خوراکی در تمامی دهک ها دارد. روند تورمی گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نشان می دهد نرخ تورم خوراکی از دهک دوم با نرخ تورم 60.5 درصد تا دهک دهم با نرخ تورم 58.7 یک روند نزولی را داشته است. از این اتفاق می توان نتیجه گرفت که قشر ضعیف تر جامعه نسبت به قشر متمول تر فشار بیشتری در بخش خوراکی و اشامیدنی ها را تحمل خواهند کرد.

نکته دیگر این بخش در بار تورمی دهک در بخش خوراکی باز می گردد، شش دهک اول و ضعیف تر جامعه تورم خوراکی و آشامیدنی بالاتر از 60 درصد را داشته اند. اما در بخش غیر خوراکی و خدمات نرخ تورم 37.2 در صد تورم بوده است و دهک دهم در این بخش حد اکثر تورم را با 41.2 درصد تجربه کرده است.

افزایش نرخ تورم خوراکی و وضعیت کنونی یک سئوال را مطرح می کند چرا وقتی عمده کالاهای ضروری مردم با دلار 4200 تامین می شود دهک های ابتدایی جامعه باید در بخش خوراکی 60 درصد بیشتر از سال قبل هزینه کنند؟ آیا با وجود تخصیص دلار بر پایه 4200 به اقلام اساسی و ضروری و قیمت گذاری محصولات لبنی کالاهای خوراکی و آشامیدنی 60 درصد گران شده است یا دلار 4200 به هدف نخورده است؟ متولیان ادامه سیاست 4200 خوب است در این باره شفاف سازی کنند.