اما سیستم فعلی مالیات‌گیری تا چه حد درست است؟ آیا در نظام مالیاتی کنونی عدالت رعایت می‌شود؟ چه اصلاحاتی باید انجام شود تا بتوان این وضعیت را بهبود بخشید؟

محمد شکری مستشار دیوان محاسبات و الله محمد آقایی کارشناس اقتصادی مهمان اکوایران هستند تا به سوالاتی در خصوص وضعیت مالیاتی کشور پاسخ دهند.