به گزارش اکوایران، تولید ناخالص داخلی کشور طبق برآورد بانک مرکزی به قیمت‌های پایه سال 1395 در نیمه نخست سال جاری حدود 753 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تقریبا 729 هزار میلیارد تومان بوده و رشد 3.3 درصدی را در شش ماهه نخست سال جاری تجربه کرده است. که البته این رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب تولید در بخش نفت بوده است، در محاسبه‌ای دیگر مشاهده می شود اقتصاد ایران بدون نفت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2.4 درصد داشته است.

رشد بر حسب فعالیت‌های اقتصادی در نیمه نخست 1400

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.3 بوده است، نرخ رشد به معنی درصد تغییر رقم مورد نظر در دوره جاری نسبت به رقم مشابه دوره سال قبل است. تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی شامل گروه های مختلفی می‌شود. در میان این گروه ها، گروه نفت با 15.1 درصد رشد در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین نرخ رشد را در میان گروه های مختلف دارا بوده است و رشد سه ماهه اول و دوم این گروه در سال 1400 نسبت به سال گذشته به ترتیب 23.3 و 7.4 درصد بوده است. و پایین ترین رشد در گروه های مختلف مرتبط با گروه کشاورزی بوده که در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش را تجربه کرده است. اما رشد گروه کشاورزی در فصل اول و دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2.2 و 1.9 کاهش را نشان می دهد.

رشد اقتصادی

سهم گروه های مختلف در رشد اقتصادی

گروه خدمات در میان گروه های مختلف و موثر بر تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را با 3 درصد سهم در رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه نخست سال 1400 بصورت نقطه به نقطه داشته است. البته سهم این گروه در فصل اول و دوم امسال بصورت نقطه به نقطه 4.1 و 2.1 درصد بوده که این مقدار در این دو فصل هم بیشترین سهم در افزایش تولید ناخالص بصورت نقطه به نقطه را در گروه های دیگر داشته است. و گروه صنایع و معادن با -0.4  درصد کمترین سهم در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته و بگونه‌ای دیگر می توان گفت این گروه بیشترین سهم در کاهش این کمیت مهم اقتصادی را داشته است.

رشد برحسب اقلام هزینه نهایی در نیمه نخست 1400

برآورد حاصــل از تولید ناخالص داخلی بر حســب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخســت ســال 1400 تولید ناخالص داخلی رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است.و در میان گروه های مختلف در آن، گروه واردات کالا و خدمات با 24.3 درصد رشد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است که بشترین نرخ رشد را در میان گروه های دیگر دارد و در در فصل اول و دوم امسال نیز به ترتیب 24.3 و 19.4 درصد بصورت نقطه به نقطه رشد داشته است. و کمترین درصد رشد را گروه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهش 8.9 درصدی در شش ماهه نخست امسال بصورت نقطه به نقطه دارا بوده است.

نرخ رشد نشان دهنده این است که تولید ناخالص داخلی در یک زمان تعیین شده نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد آن سریع تر بوده و یا کند تر . اگر رشد آن منفی باشد یعنی اقتصاد منقبض‌تر شده است. واگر این رشد مثبت باشد به معنی این است که در مدت زمان تعیین شده تولید بیشتر شده است. با توجه به این که رشد تولید ناخالص داخلی کشور رشد بیش از سه درصد را داشته است نشان از بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال 1400 است. البته رشد تولید ناخالص داخلی طبق برآورد های مرکز آمار 5.9 درصد بوده است، این اختلاف در برآورد نرخ رشد اقتصادی به این مساله ارتباط دارد که بانک مرکزی سال پایه آماری را سال 95 قرار داده و مرکز آمار از سال 90 برای محاسبات خود استفاده کرده است. این تغییر در سال پایه می تواند یکی از دلایل مهم تفاوت نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار باشد.

رشد اقتصادی