اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه تغییراتی در ترازنامه این بانک و مجموعه پولی کشور ایجاد کرده است که منجر به رشد ۲.۷ واحد درصدی نقدینگی شده است. بانک مرکزی، این بخش از رشد نقدینگی را فاقد آثار پولی معرفی کرده است. رشد نقدینگی در مهر و آبان با حذف اثر تغییرات ترازنامه بانک مرکزی به ۲.۳ و ۲.۶ درصد است.