او در حالی این را بهترین راهکار جبران کسری بودجه عنوان کرده که فروش اموال مازاد دولت، همواره یکی از بخش های ناکام دولت در سنوات گذشته بوده و به استناد گزارش‌های عملکرد بودجه‌ای، دولتی ها نتوانستند حتی ۱۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده از این محل را وصول کنند.

موانع بر سر فروش اموال دولت آنچنان است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم اخیرا در نامه ای به رئیسی گفت که مدیران دولتی یکی از موانع فروش و واگذاری اموال دستگاه های تحت مدیریتشان هستند.