به گزارش اکوایران، اما واقعیت چیست؟ آیا این یک خبر خوب برای توسعه این بخش در ایران است؟ برخی معتقدند که توسعه این منطقه چندان با اهداف استراتژیک روسیه همخوانی ندارد.