این حملات که طبیعتا با اهداف انتخاباتی و سیاسی هستند، واکنش بانک مرکزی رو به دنبال داشته است. از نظر برخی نامزدها بانک مرکزی سعی می کند که از طریق ارزپاشی نرخ ارز رو پایین نگه دارد. اما سازوکار فعلی موجود در بازار اساسا چقدر اجازه ارزپاشی به سیاستگذار ارزی میدهد؟