امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال برگه تشخیص مالیاتی به مالکان خانه های خالی از دی ماه خبر داد. به گفته وی طبق قانون خانه هایی که از ابتدای امسال تا مرداد ماه خالی مانده باشند مشمول این هستند.