در توضیحات امروز معاون وزیر کار به بخشی از دلیل باز بودن دست افراد برای پرداخت‌های اینچنینی اشاره شده و توپ به زمین قانون انداخته شده است.