به گزارش اکوایران، این سویه به این دلیل که بیش از ۳۰ جهش در پروتئین های اسپایک خود دارد نگران کننده ارزیابی شده و سایر ویژگی های آن از جمله میزان سرایت پذیری، خطرناکی و واکسن گریزی اش در دست بررسی است.

اومیکرون چه زمانی به ایران می رسد؟ این مهم ترین سوال این روزهاست که اکو ایران در اکو خبر به آن پاسخ داده است.