امروز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای با اعضای سندیکای داروی انسانی گفت که  از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم تا با مدیریت قیمت گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه ایی اداره شود که مردم برای تامین دارو در داروخانه ها دچار مشکل نشوند. مخبر همچنین به شایعات مطرح شده در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو نیز اشاره کرد و گفت آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می رود که صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازهای دارویی کشور کمک کنند.