گویا قرار است در سفر ابراهیم رئیسی به روسیه توافق همکاری ۲۰ ساله ایران و روسیه امضا شود که  شامل خرید تسلیحات نظامی نیز می شود. گفته شده قرار است هزینه خرید این جنگنده ها با نفت ایران تهاتر شود.