اما ماجرای این غرامت چیست؟ آیا کره جنوبی پول های بلوکه شده ایران را نیز آزاد می کند؟ در اکو خبر امشب ببینید.