در این بین یکی از پرسش های آحاد اقتصادی اثر توافق احتمالی هسته ای بر بازارها و اقتصاد ایران است.

«اکوایران» در برنامه اکونومیست و در گفت و گویی با مهدی حق باعلی اقتصاددان به بررسی وضعیت بازارها و متغیرهای اقتصادی بعد از احیای احتمالی توافق برجام پرداخته است.