آیا صنعت خودروسازی در صورت آزادسازی واردات توان رقابت با خودروهای خارجی را خواهد داشت؟ 

در این برنامه با حضور بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی این موضوعات پرداخته ایم.