هر چند این طرح‌ها هرگز در زمان خود به بهره‌برداری نرسیدند و آخرین بازمانده از آنها نیز تصمیم‌های مدیریتی سه دولت را پشت سر گذاشت.