علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته، از تاثیر کاهش تولید و تقاضا بر روی قیمت نفت گفته و مسیر ارزش نفت را پیشبینی میکند