عباس آخوندی معتقد است بحث درباره بانک‌های خصوصی باید بعد از بررسی ایرادات فرآیند خصوصی سازی انجام شود.