آنچه در این ویژه برنامه خواهید دید:

بخش اول: برخورد ایران و سایر کشورها با پدیده ی رمزارزها.

بخش دوم: بررسی نظرات مسئولین ایران درباره رمزارزها.

بخش سوم: برنامه مجلس در قبال قانون گذاری رمزارزها

بخش چهارم: بسته شدن صرافی های رمزارزی