چرخه تخریب بخش خصوصی برق

چرا ضربان توسعه بخش خصوصی صنعت برق کُند شده است؟ فعالان و تولیدکنندگان برق کشور معتقدند چند عامل در تضعیف بخش خصوصی برق کشور نقش دارد.

طبق ارزیابیهای صورت گرفته، مطالبات انباشت چندین ساله، غیرواقعی بودن قیمت برق و انحصار دولتی در صادرات برق از مهمترین دلایلی هستند که باعث شدهاند بازیگران بخش خصوصی صنعت برق به ویژه صاحبان نیروگاهها از صحنه رقابت در یک اقتصاد آزاد کنار گذاشته شوند. اکو نیرو در گفتوگو با پیمان کنعان، چرخه تخریب بخش خصوصی برق ایران را بررسی کرده است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد