چرا ایران از قافله‌‌ای انرژی‌های نو عقب مانده است؟

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در کشور است. سوال اینجاست، آیا سریال چندین قسمتی تحریم‌ها در طول ۲ دهه گذشته، توسعه انرژی های پاک در ایران را به عقب رانده یا سیاست‌های چیده شده سیاست‌گذاران؟ هرچند طبق پیش‌بینی اکونومیست در سال ۲۰۲۰، مصرف جهانی تجدیدپذیرهای غیر برق‌آبی با رشد دو رقمی، ۴۱ درصد افزایش می‌یابد، اما ایران در این کورس جا مانده. اکو نیرو در مصاحبه با اکبر ادیب فر، به دنبال چرایی سهم کمرنگ تجدیدپذیرها در تولید برق ایران رفته است. در این برنامه مسیر توسعه تجدیدپذیرها از نگاه رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر نشانه‌گذاری شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد