پادکست بازارهای جهانی

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

مواجهه بازارهای مالی با واقعیت های تلخ

اثرگذاری منفی یک ژنرال بر بازار نفت

عنان بازارها در دستان دلار و کرونا!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد