دلار در بازار های هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب ۲۵/۴۲۰ تومان و ۲۶/۱۹۰ تومان معامله می شوند.

هر قطعه سکه تمام  ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و  ربع سکه نیز با افزایش نرخ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

حباب سکه امروز حدود ۱۵۸ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز در نزدیکی ۱ میلیون تومان است.