به گزارش اکو ایران، روند عملیات بازار باز  در هفته های متوالی منتهی به پایان سال 1400 رودی صعودی داشته و رکوردهای بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت. 

موازی با رشد بسط پول بانک مرکزی در این معاملات ، در بازار بین بانکی اما تزریق پول از سوی این نهاد کاهش داشته و در کمترین میزان خود در مقایسه با ابتدای پاییز سال گذشته تاکنون قرار گرفت.

آمارها و اطلاعات نشان می دهد این کاهش در راستای کنترل نرخ سودبین بانکی بوده و بانک مرکزی سعی دارد تا با بسط بالای پول در بازار باز و کاهش مداخله در بازار شبانه به صورت دستوری نرخ را در بازه 14 تا 22 درصد ثابت نگه داشته و اجازه ندهد در اثر معاملات بانکی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کند.

کاهش اعتبارات بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

 دربازار شبانه یا بازار بین بانکی بانک هایی که دارای کسری هستن به نهادهای مالی دارای مازاد روی آورده و از آن ها تقاضای وام می کنند.

نرخ سود دراین معاملات به صورت توافقی بوده و تاریخ سررسید آن ها دامنه کوتاه مدت دارد. از این رو به این بازار ها شبانه نیز گفته می شود.

نرخ سود در این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. دامنه این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین می شود که از 14 تا 22 درصد بوده و از این بازه فراتر یا فروتر نمی رود. این نرخ به طور میانگین اکنون در سطح 20.36 درصد قرار دارد.

بسط پول بانک مرکزی در این بازار با بالاترین نرخ سود در این معاملات صورت می گیرد که برابر با 22 درصد ثبت شده است. این تزریق پول در ادبیات گزارش های آماری را اعتبارات قاعده‌مند می گویند.

این متغیر در هفته اول اردیبهشت برابر با صفر بوده و بانک مرکزی در این بازار در هفته اخیر تزریقی نداشته است.

میانگین هفتگی این شاخص در هفته های اخیر نشان می دهد به طور میانگین بانک مرکزی در این بازار هفته ای 2 هزار و 237 میلیارد تومان بسط پول انجام داده است. این در حالی است که در روزهای ابتدایی پاییز سال گذشته این رقم در سطح 40 هزار میلیارد تومان قرار داشت. دلیل مهم آن رشد معاملات در بازار باز بوده است.

با این حال مجموع بسط پول بانک مرکزی در این بازار ها که در هفته های اخیر به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود در این هفته روندی نزولی داشته و به پایین تر از سطح 90 همت رسیده است.

نرخ سود

روند نزولی مجموع بسط پول در بازار های مالی 

در بازار باز هفته اول اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی 89 هزار و 930 میلیارد تومان از بانک ها اوراق خریداری کرده که معادل با بسط پول در این بازار بوده است. از آن جا که در بازار بین بانکی بسط پولی رخ نداده مجموع تزریق نقدینگی در بازار های مالی نیز معادل با همین رقم خواهد بود.

بررسی این روند نشان می دهد مجموع بسط پول در بازارها از سوی بانک مرکزی تا پیش از این در مرز 100 همت قرار داشته که در این هفته پایین تر از 90 همت ثبت شده است.

نرخ سود