به گزارش اکو ایران، روند آمارهای ثبت شده از متغیر های کلان اقتصادی نشان دهنده دو رکورد مهم این شاخص ها در بازه های زمانی مختلف داشته است.

بالاترین رکورد رشد نقدینگی در این ماه به بخش نقدینگی تعلق داشته که رشد ماهانه آن دومین رکورد رشد ماهانه در شش سال اخیر بوده است.

در کنار افزایش این شاخص، روند صعودی پایه پولی نیز در این ماه موجب شد ضریب فزاینده نقدینگی از 8 گذر کرده و رکورد ده ساله را ثبت کند.

بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در دوره رئیسی

پایه پولی در اسفند 1400 برابر با 602 همت به ثبت رسیده که و در مقایسه با ماه قبل 3.81 درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی این شاخص در کشور نشان می دهد این بیشترین جهش ماهانه از خرداد ماه امسال تا کنون بوده است.  در مدت زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نیز مشاهده می شود تاکنون هرگز رشد ماهانه پایه پولی در این سطح قرار نداشته است.

در همین رابطه در این ماه پایه پولی 22 هزار و 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در نهایت رکورد زنی رشد ماهانه در این شاخص در حالی رخ داده که بانک مرکزی ادعا دارد رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسیده و آهنگ پایه پولی نزولی بوده است.

این رکوردزنی در رشد ماهانه نقدینگی نیز به ثبت رسیده است.

بازار باز

دومین رکورد رشد ماهانه نقدینگی در 7 سال اخیر

نقدینگی امسال با رشدی 4.5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته خود به 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان رسید. بررسی رشد ماهانه نقدینگی در ماه های اخیر نشان می دهد سابقه این رشد در 7 سال اخیر کمتر تکرار شده است.

با این که پایان هر ماه رشد ماهانه نقدینگی در کشور روندی صعودی دارد اما با این حال رشد ماهانه نقدینگی در این مقطع به دومین رکورد خود در محاسبه ماهانه در 7 سال اخیر رسیده است.

بالاترین رکورد ماهانه از سال 94 تا کنون به اسفند 99 تعلق داشته که برابر با 5 درصد بوده است.

رشد بالای شاخص های نقدینگی و پایه پولی در این مدت عاملی شد تا ضریب فزاینده نیز رکوردی بی سابقه را ثبت کند.

بازار باز

رکوردزنی رشد ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 1400

به طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی در هر مقطع نشان می دهد به ازای خلق هر واحد پایه پولی چند برابر آن نقدینگی در کشور تولید می شود. این شاخص از نتیجه تقسیم نقدینگی بر پایه پولی منتج شده که به باور برخی اقتصاددانان نقش تاثیر گذاری در شریط کلان اقتصادی دارد.

تقسیم این متغیرها نشان می دهد متغیر ضریب فزاینده در اسفند ماه امسال برابر با 8 واحد ثبت شده که در تاریخ ده ساله کشور سابقه نداشته است.

بازار باز