به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1401 در هفته اول خرداد برگزار شده وطی آن 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسید.

به طور کلی بازار اولیه حراج اوراق بدهی بازاری است که طی آن دولت اوراق خود را به مشتریان خود یعنی بانک ها و نهادهای تامین سرمایه به فروش می رساند.

در هفته اول خرداد ماه امسال این بازار برگزار شد.

اولین مرحله حراج اوراق بدهی در هفته اول 1401

سه سال پیش بانک مرکزی با راه اندازی بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی اقدام به تامین مالی کسری بودجه دولت از مسیر غیر تورمی کرد. از آن جا که در این معاملات پولی به چاپ نمی رسد برخی معتقدند که که فروش در این بازار از رشد تورم جلوگیری می کند.

به طور کلی فروش اوراق در این بازار توام با تاریخ سررسید و نرخ سود مشخص بوده که به صورت هفتگی با موافقت وزارت اقتصاد و  مشتریان برگزار می شود.

در همین رابطه در مرحله اول حراج اوراق بدهی در سال 1401 در مجموع 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان فروخته شد. در این میان بورسی ها 3 هزار و 270 میلیارد تومان و بانک ها نیز در حدود 300 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

به بیان دیگر در ادامه سهم بالای بورسی ها از خرید اوراق در سال گذشته در هفته نخست امسال نیز بانک ها کمترین سطح را در تامین کسری بودجه دولت داشته اند. بررسی درصدی مشارکت نشان می دهد سهم بورسی ها از بازار اولیه 91.6 درصد و سهم بانک ها در حدود 8.4 درصد بوده است.

بررسی ویژگی اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد 1401

اوراق فروخته شده در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی اراد 104 و اراد 105 بوده است. هر کدام از اوراق عرضه شده نرخ سودی دارند و تاریخ سررسیدی. در این هفته نرخ سود اوراق اراد 104 و اراد 105 به ترتیب برابر با 21.5 درصد و 21.8 درصد بوده است.

بررسی نرخ سود ها در این بازار نشان از سطح بالای نرخ سود در این بازار داشته است.

اوراق بدهی دولتی