به گزارش اکو ایران، در نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401، حدود 3 هزارو 570 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که 35.7 درصد اوراق عرضه شده در بازار از سوی دولت بوده است.

به طور کلی در این بازار دولت اوراق خود را عرضه می کند و درآمد خود از این طریق را صرف تامین کسری بودجه می کند. برخی کارشناسان معتقدند این مسیر، روشی غیر تورمی در تامین کسری است و چون چاپ پولی صورت نمی گیرد از روند افزایشی تورم جلوگیری به عمل می آورد.

اوراق بدهی دولتی

بررسی ترکیبی اوراق فروخته شده در هفته اول بازار اولیه

در هفته اول بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی 10 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار عرضه شد که 5 هزار تای آن اراد 104 و 5 هزار تای دیگر اراد 105 بود. بررسی ویژگی اوراق فروخته به این شرح است.

اراد 104، تاریخ سررسید 12 ماهه و نرخ سود 21.5 درصدی

و اراد 105 نیز تاریخ سررسید آن 26 ماهه و نرخ سود آن 21.8 درصدی است.

بررسی معاملات در بازار اولیه نشان می دهد 39.2 درصد از 5 هزار میلیارد تومان اراد 104 عرضه شده در بازار، فروخته شده که معادل با هزار و 960 میلیارد تومان بوده است.

سهم فروخته شده از اراد 105 نیز برابر با 32.2 درصد بوده که به لحاظ مقداری معادل با هزار و 610 میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر نرخ سود بالاتر جذابیت بیشتری را برای مشتریان به طور عمومی داشته است.

اوراق بدهی دولتی

بررسی ترکیب اوراق فروخته شده در بانک ها و بورس

داده های بانک مرکزی در این خصوص نشان می دهد از میان اوراق فروخته شده بیشترین سهم را بورسی ها در مشارکت در بازار داشته اند.

طبق این آمارها بانک ها 300 میلیارد تومان و بورسی ها نیز 3 هزار و 270 میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت خریداری کرده اند.

در این معاملات بانک ها تمام اوراق خود را اراد 105 خریده اند که نرخ سود آن بالاتر بوده است. به معنای دیگر نرخ سود برای نهادهای مالی، جذابیت بیشتری داشته است.

این درحالی است که بورسی ها از هر دو جنس اراد عرضه شده در بازار اولیه خریداری کرده که سهم اراد 104 در حدود هزار و 960 میلیارد تومان و سهم اراد 105 تقریبا هزار و 310 میلیارد تومان بوده است.

بنابر این معاملات صورت گرفته در بازار اولیه نشان می دهد اراد 104 برای بورسی ها جذاب تر بوده است. ارادی که تاریخ سررسید آن ها کوتاه مدت تر و کمی نرخ سود آن پایین تر است.

اوراق بدهی دولتی