به گزارش اکوایران، در هفته پایان بهار دو اتفاق مهم در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی افتاد. نرخ سود موزون در این بازار تنزل پیدا کرده و در ادامه خرید اوراق دولتی نیز به کمترین سطح خود در سال 1401 دست پیدا کند.

در بازار اولیه، دولت می تواند اوراق خود را به بانک ها و بورسی ها عرضه کرده و کسری بودجه خود را از مسیری که برخی تحلیلگران غیر تورمی می دانند جبران کند.

آن چه در این بازار همواره از عوامل جذابیت و رشد معاملات به شمار می آید نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق بدهی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد  در هفته اخیر نرخ سود مسیری نزولی به خود گرفته است.

کمترین سطح خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته چهارم خرداد 1401 تقریبا 2 هزار و 130 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده که تقریبا از هفته قبل خود در حدود 32 درصد کمتر بوده است.

بررسی آمار خرید و فروش اوراق در این بازار نشان می دهد این کمترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی در این معاملات در سال جاری بوده است.

پیش از این در دو هفته ابتدایی خرید اوراق در فراتر از مرز 3 همت و در هفته سوم معادل با 2 هزار و 750 میلیارد تومان ثبت شده بود.

طبق بررسی ها این کاهش خرید اوراق همسو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است.

اوراق بدهی دولتی

افت نرخ سود موزون در بازار اولیه

به طور کلی در هفته اخیر سه دسته اوراق اراد به بازار عرضه شد. اراد 105 ، اراد 106 و اراد 107 . 

با این که نرخ سود اراد 105 و 107 هر دو معادل با 22 درصد بود و نرخ سود اراد 106 نیز معادل با 21.5 درصد ثبت شده بود، اما نرخ سود موزون در این بازار برابر با 21.56 درصد به دست آمده که از هفته های قبل سال 1401 کمتر بوده است.

در ادامه در بررسی روند فروش مشاهده می شود بانک ها سهم بیشتری از اوراق را خریداری کرده که تماما از اراد 106 بوده است.

اوراق بدهی دولتی

بررسی تفکیکی اوراق به تفکیک مشتریان در بازار 

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی دو دسته مشتری وجود دارد؛ بانک ها و بورس.

در این هفته هزار و 270 میلیارد تومان را بانک ها خریداری کرده و سهم بورسی ها نیز 860 میلیارد تومان اوراق بوده است.

به طور کلی بررسی روند معاملات به تفکیک بانک ها و نهادهای تامین سرمایه نشان می دهد نهادهای مالی بیشترین خریدی که در این بازار کرده اند آن دسته از اوراقی بوده که تاریخ سررسید آن ها کوتاه مدت تر بوده است و البته نرخ سود هم در کمترین میزان اوراق عرضه شده.

آن چه برای مشتریان جذاب تر است تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سود بالاتر است.

براساس آمارها اراد 104 و اراد 106 که تاریخ سررسید تقریبا 1 ساله و نرخ سود 21.5 درصد (کمترین در میان اوراق 1401) دارند، بیشتر مورد توجه بانک ها بوده است. این در حالی است که اراد 22 درصدی برای مشتریان بورسی جذاب تر بوده است.

در بیان علت این موضوع یک نکته کلیدی وجود دارد. آنکه برای بانک ها که ماهیتی کوتاه مدت دارند از لحاظ ساختاری تامین کوتاه مدت در اولویت قرار دارد. 

این در حالی است که بورس خلاف آن بوده و تامین مالی بلند مدت برای آن ها حائز اهمیت بیشتری است. به این معنا که برای فعالان بورس نرخ بازدهی اوراق از ویژگی های دیگر مهم تر است.

البته این موضوع برگرفته از حجم تمام معاملات در چهار مرحله حراج اوراق در سال جاری بوده است. چرا که در این هفته بورسی ها مشارکت چندانی نداشته و ترکیب خرید آنها هر سه دسته را شامل شده است.

اوراق بدهی دولتی